GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Bộ môn Phát triển năng lực nghề nghiệp:

  • Tư duy phản biện
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Kỹ năng phản hồi và hướng dẫn công việc
  • Kỹ năng giao tiếp và trình bày hiệu quả
  • Định vị bản thân trong công việc
  • Tư duy dịch vụ
  • Thích nghi môi trường công việc
UEH - Phát triển năng lực nghề nghiệp
Giáo trình bộ môn phát triển năng lực nghề nghiệp

 

Giờ học Phát triển năng lực nghề nghiệp tại UEH
Giờ học Phát triển năng lực nghề nghiệp tại UEH

Nội dung liên quan