THẠC SĨ NGUYỄN MINH QUÂN – TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO CLB DOANH NHÂN C&D

Cộng đồng CLB Doanh nhân C&D

Thạc sĩ Nguyễn Minh Quân – Trưởng ban Đào Tạo CLB Doanh Nhân C&D (Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP Hà Nội).

Cộng đồng CLB Doanh nhân C&D:

  • Trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội
  • Hơn 50 chủ doanh nghiệp ở các chuyên môn, lĩnh vực

Cộng đồng CLB Doanh nhân C&D

Nội dung liên quan